วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550

KM For Fun...D

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2550
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของโครงการมาจัดตั้ง กองทุน KM Fun…D Learning เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา KMที่ร่วมกันจัดทุกชั้นปี หลักสูตรการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้โดยใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้หลายรูปแบบสำหรับการดำเนินกิจกรรม
3.เพื่อนำความรู้จากการศึกษาการจัดการความรู้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและช่วยในด้านส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
วิธีการดำเนินการ
1.ระดมสมองเพื่อสกัดความรู้ในการค้นหาศักยภาพความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อบริหารและจัดการมอบหมายภาระงาน
2.จัดทำโครงการเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานระยะเวลา งบประมาณ
3.จัดทำโครงร่างการบริหารจัดการ (Organization Chart) เพื่อให้ผู้ร่วมทุกคนไปบริหารจัดการ
4.สรุปผลการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติจริง (BAR) ตามโครงร่าง
5.ดำเนินการในระยะเวลาปฏิบัติจริง
6.ประเมินผลการดำเนินงาน
7.สรุปผลการดำเนินงาน
นำเสนอ
ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ
กิจกรรมภายในงาน
1.รับมือโลกร้อนแล้วย้อนดูสุขภาพ
1.1จากสภาวะโลกร้อน (Green House Effect) มาช่วยกันประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการสร้างความสุขกายสุขใจ ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายของไทย ร่วมมือร่วมใจช่วยกันรณรงค์แต่งกายด้วยสินค้าของไทย- การแสดงสื่อผสมมัลติมีเดีย การจัดการความรู้นำสู่วิวัฒนาการสู่กระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ถักทอจนเป็นเครื่องแต่งกาย แบบสบาย ๆ- การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดผ้าฝ้ายในสไตล์ต่าง ๆ- การจัดจำหน่ายเสื้อผ้าฝ้ายราคาถูก
1.2การจัดการความรู้ด้านสุขภาพให้ความรู้ในด้านสุขภาพกายและจิต บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารสารประกอบของอาหารแต่ละชนิด รวมทั้งจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
2.กิจกรรมบนเวทีด้านการตอบปัญหาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่มีอยู่รอบตัวของพื้นที่ในบริเวณจัดงาน
3.SDU Business Alliance Directory เพื่อทำฐานข้อมูลธุรกิจของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนสวนดุสิต
สรุปรายได้จากการจัดกิจกรรมรายได้ทั้งสิ้น 20,402 บาท-นำไปบริจาคให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน(บ้านเฟื่องฟ้า) 4,500 บาท-ซื้อสิ่งของเพื่อนำไปบริจาค จำนวน 10,000 บาท
นำเข้ากองทุน KM Fun...D Learning 5,902 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: