วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งานวิจัยภาษาไทย

ความต้องการการพัฒนาความรู้จากการใช้งานในระบบ Intranet ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จำกัด

สุภาภรณ์ น้ำเลี้ยงขัน
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา
พ.ศ.2548


•ในยุคสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านสารสนเทศได้มีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้เพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา หรืออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้เราเป็นคนที่มีความรู้ทันเหตุการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจทุกประเภท มีผู้กล่าวว่าผู้ที่มีข้อมูลที่ดีกว่า จะเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขันและจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
•เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาความรู้จากการใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต (Intranet) ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จำกัด
•เพื่อเปรียบเทียนความต้องการการพัฒนาความรู้จากการใช้งานในระบบอินทราเน็ต (Intranet) จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย
•แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่
•แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
•แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้
•บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารในองค์กร
•บทบาทความสำคัญและอิทธิพลของเทคโนโลยี
•แนวคิดเกี่ยวกับระบบIntranet
•นโยบายการพัฒนาระบบ Intranetของบริษัทฯ
•แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของพนักงาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดดังนี้

ตัวแปรต้น
คุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สาขาที่จบ
- สังกัดหน่วยงาน
- อายุงาน
- ระดับพนักงาน

ตัวแปรตาม
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการใช้งานระบบ Intranet ของพนักงาน
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภายในองค์กร
2. ความรู้ในการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรม สำเร็จรูปชนิดต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ

วิธีการวิจัยและสถิติที่ใช้
ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆดังนี้
-สำนักงานกรรมการผู้จัดการ จำนวน 10 คน
-กิจการภาคนครหลวง จำนวน 30 คน
-กิจการวัตถุดิบ จำนวน 61 คน
-ฝ่ายบริหาร จำนวน 29 คน
-ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค จำนวน 132 คน
-ส่วนการบุคคล จำนวน 16 คน
-ส่วนวางแผนและพัฒนาธุรกิจ จำนวน 19 คน

2.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้คือ พนักงานภายในบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ที่ทำงานอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ จำนวน170คนซึ่งได้จากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน(YamANA) ที่ระดับนัยสำคัญ.05กำหนดค่าความคลาดเคลื่อน(e)ร้อยละ5และคำนวณหากลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภทหน่วยงานตามที่กำหนด โดยวิธีสุ่มแบบง่าย(simple random samplimg)ด้วยการจับฉลาก

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1การสร้างเครื่องมือวิจัย
1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบ Intranet ของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด เช่นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์การสมัยใหม่ องค์การแห่งการเรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมการเรียนรู้ ความสำคัญและอิทธิพลของเทคโนโลยี แนวคิดเกี่ยวกับระบบintranet และนโยบายในการพัฒนาระบบintranetของบริษัทรวมที้มงานวิจัยที่เกี่ยวกับ intranetรวมไปถึงเนื้อหาที่สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
2.นิยามศัพท์ตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม
3.สร้างแบบสอบถามแล้วนำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
4.ปรับแก้แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ แล้วนำ แบบสอบถามไปทดลองใช้
6.จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูล

ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

ด้านสถานภาพของพนักงาน
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.8
มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี จำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.1
ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ54.1 และจบสาขาบริหาร/จัดการมากที่สุดจำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.7 และสังกัดฝ่ายวิศวกรรมจำนวน78 ราย คิดเป็นร้อยละ54.9มีอายุงานระหว่าง11-15ปี มากที่สุด จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ48.2 และพนักงานระดับบังคับบัญชา จำนวน 87ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2

ความต้องการการพัฒนาความรู้ในการใช้งานระบบ Intranetของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด ในด้านต่างๆ
พนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด มีความต้องการการพัฒนาความรู้ในการใช้งานระบบ Intranet โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความต้องการการพัฒนาความรู้ในการใช้งานระบบ Intranet ในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กรเป็นอันดับ 1รองลงมาคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปชนิดต่างๆตามลำดับ พนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด มีความต้องการการพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานในwepของหน่วยงานอื่น รองลงมา คือความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ intranetและเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Windowsเช่น Desktop
-พนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด มีความต้องการการพัฒนาความรู้ในการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปชนิดต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม oracle browser รองลงมาคือความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Accessและเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตัดต่อvdo, สื่อสิ่งพิมพ์

- พนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด มีความต้องการการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการE-Learning รองลงมาคือ E-Marketingความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการLinux1 ความคิดเห็น:

ware กล่าวว่า...

หวัดดีคุณเอก คุณไปเอาข้อมูลมาจากไหน และเอามาทำอะไรเหรอ เราอยากรู้ เรียนโทอะไรอยู่เปล่า ช่วยตอบด้วยนะ